Condicións de uso

CONDICIÓNS XERAIS DE USO DO SITIO WEB www.racataplan.com

María Ángeles Salgado (EN ADIANTE O PROPIETARIO) con domicilio a efectos de notificacións en Estrada a Vilariño 22 con NIF 34989874C pon a disposición no seu sitio web  www.racataplan.com determinados  contidos de carácter informativo sobre as súas actividades.

As presentes condicións xenerais rexen única e exclusivamente o uso do sitio web do propietario por parte dos usuarios que accedan ó mesmo.

As presentes condicións xenerais se expoñen ó usuario no sitio web www.racataplan.com  en todas e cada unha das páxinas, para que as lea, as imprima, arquive e acepte a través de internet e se atope plenamente informado.

O acceso ó sitio web do propietario implica sen reservas a aceptación das presentes condicións xenerais de uso que o usuario afirma comprender na súa totalidade.

O usuario comprometese a non utilizar o sitio web e os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xenerais.

PRIMEIRA.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

1.1.- A utilización do sitio web do propietario, non comporta obrigatoriedade de inscrición do usuario. As condicións de acceso e uso do presente sitio web se rexen estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o usuario a realizar un bo uso da web.  Quedan prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito a intimidade, protección de datos, propiedade intelectual etc.

Expresamente o propietario prohibe os seguintes:

1.1.1.- Realizar accións que poidan producir no sitio web o a través do mesmo por calquera medio calquera tipo de dano ós sistemas do propietario  o a terceiros.

1.1.2.- Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos (“spaming”) ou envío de grandes mensaxes co  fin de bloquear servidores da rede (“mail bombing”).

1.2.- O propietario, poderá interromper en calquera momento o acceso ó seu sitio web si detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou as presentes condicións xenerais- ver cláusula quinta.

SEGUNDA.- CONTIDOS:

Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluídos por:

2.1.- O propietario utilizando fontes internas e externas de tal modo que o propietario unicamente se fai responsable polos contidos elaborados de forma interna.

2.2.- O propietario se reserva o dereito a modificar en calquera momento os contidos existentes no sitio web. O propietario non asegura nin se responsabiliza do correcto funcionamento dos enlaces a sitios web de terceiros que figuren en www.racataplan.com.

Ademais a través do sitio web do  propietario póñense a disposición do usuario servizos gratuítos e de pago ofrecidos por terceiros alleos e que se rexerán polas condiciones particulares de cada uno de eles. O propietario non garante a veracidade, exactitude ou actualidade dos contidos e servizos ofrecidos por terceiros e queda expresamente exento de todo tipo de responsabilidade polos danos e prexuízos que poidan derivarse da falta de exactitude destes contidos e servizos.

TERCEIRA.- RESPONSABILIDADE

3.1.- O propietario en ningún caso será responsable de:

3.1.1.- Os fallos e incidencias que puideran producirse nas comunicacións, borrado ou transmisións incompletas de maneira que non se garante que os servizos do sitio web estean constantemente operativos.

3.1.2.- Da produción de calquera tipo de dano que os usuarios o terceiros puidesen ocasionar no sitio web.

3.1.3.- Da fiabilidade e veracidade das informacións introducidas por terceiros no sitio web, ben directamente, ben a través de enlaces ou links. Asemade, María Ángeles Salgado colaborará e notificará á autoridade competente estas incidencias no momento en que teña coñecemento fidedigno de que os danos ocasionados constitúan calquera tipo de actividade ilícita.

3.2.- O propietario se reserva o dereito a suspender o acceso sen previo aviso de forma discrecional e con carácter definitivo ou temporal ate o aseguramento da efectiva responsabilidade dos danos que puideran producirse. Asemade, o propietario colaborará e notificará á autoridade competente estas incidencias no momento en que teña coñecemento fidedigno de que os danos ocasionados constitúan calquera tipo de actividade ilícita.

CUARTA.- DEREITOS DE AUTOR E MARCA

El sitio web do propietario -os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web- atópase plenamente protexido polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reprodución, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos salvo consentimento expreso do propietario. Os materiais tanto gráficos como escritos enviados polos usuarios a través dos medios que se poñen a súa disposición no sitio web son propiedade do usuario que afirma ó envialos a súa lexítima autoría e cede os dereitos de reprodución e distribución ó propietario.

QUINTA.- JURISDICCIÓN E LEI APLICABLE

As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados renunciando expresamente o usuario a calquera outro foro que puidera corresponderlle.

SEXTA.-

No caso de que calquera cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e se interpretarán tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. O propietario poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento o que non implicará en ningún caso a renuncia ós mesmos salvo recoñecemento expreso por parte do propietario.